წყალარინების რეზერვუარების, სტაციონალური სადგურების და ტუმბოების მოწყობა